Regulamin KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ „Noś się z Leszkiem po letnich festiwalach“ (dalej: „Regulamin”)

§ 1. [Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) reguluje zasady organizacji konkursu pod nazwą „Noś się z Leszkiem po letnich festiwalach” (dalej „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu, Fundatorem Nagród oraz Administratorem danych jest Kompania Piwowarska S.A. z siedzibą w Poznaniu pod adresem ul. Szwajcarska 11, 61-285 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000086269, o kapitale zakładowym 31.365.217,50 zł (kapitał w całości wpłacony), NIP 6460325155, zwany dalej „Organizatorem”.
 3. Czynności w Konkursie na zlecenie Organizatora wykonują Koordynatorzy Konkursu to jest Spółka Cut The Mustard Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolejowej 5/7, 01-217 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS 0000623510, NIP 5213738910, REGON 364737572 oraz Spółka Afekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Słowackiego 57, 60-521 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390702, o kapitale zakładowym 10.000,00 zł, NIP 779-239-61-92,; zwane dalej razem i z osobna „Koordynatorem”.
 4. Konkurs jest organizowany na stronie internetowej lech.pl.
 5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 471 ze zm.).

§ 2. [Czas trwania Konkursu]

Konkurs rozpoczyna się dnia 18.06.2018 r. o godz. 10:00 i zakończy się w dniu 26.08.2018 r. o godzinie 23:59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”), jednak nie obejmuje okresu na wydanie Nagród i rozpatrzenia reklamacji.

§ 3.[Warunki uczestnictwa w Konkursie]

 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 22¹ ustawy Kodeks cywilny, mające stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: „Uczestnik”).
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć:
  1. pracownicy oraz współpracownicy Organizatora;
  2. najbliżsi członkowie rodzin osób wskazanych w lit. a) powyżej. Przez najbliższych członków rodziny należy rozumieć: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie i ubiegania się o Nagrodę jest:
  1. zakup przed rozpoczęciem Konkursu lub w czasie trwania konkursu piwa marki Lech Premium w opakowaniu promocyjnym, w puszce lub butelce o pojemności 500 ml lub puszce o pojemności 550 ml. Piwa uprawniające do wzięcia udziału w Konkursie rozlane są do limitowanej edycji opakowań promocyjnych, oznaczone na puszcze lub butelce jako piwo biorące udział w Konkursie, wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Produkt promocyjny”). Zakup piwa marki Lech w opisanych powyżej opakowaniach, ale nie rozlanego do limitowanej edycji opakowań promocyjnych nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie,
  2. zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu i zaakceptowanie przez Uczestnika jego treści. Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że zapoznał się z jego Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia,
  3. wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika Konkursu w celu przeprowadzenia i realizacji Konkursu, zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu (warunek konieczny), o treści „„Dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych przez Administratora danych, Kompanię Piwowarską S.A. z siedzibą w Poznaniu 61-285, przy ul. Szwajcarskiej 11 w celach związanych z udziałem i otrzymaniem nagrody w konkursie „Noś się z Leszkiem po letnich festiwalach” oraz w celach związanych przedmiotowo z konkursem, tj. w celach związanych z przyznawaniem nagród, prowadzeniem sprawozdawczości finansowej, a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o tym, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udziału w Konkursie i otrzymania nagrody oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, jestem Świadoma/y o przysługujących mi prawach do: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przenoszenia danych, jak również wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przyjmuję do wiadomości, że posiadam prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przyjmuję do wiadomości, że Administrator danych powierzył przetwarzanie moich danych spółce Cut The Mustard Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolejowej 5/7, 01-217 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS 0000623510, NIP 5213738910, REGON 364737572 oraz Spółce Afekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Słowackiego 57, 60-521 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390702, o kapitale zakładowym 10.000,00 zł, NIP 779-239-61-92, w celu organizacji Konkursu.”;” Oświadczenie o udzieleniu zgody na przetwarzanie danych osobowych składane jest przez Uczestnika w formie elektronicznej poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji dostępnych na stronie internetowej http://www.lech.pl/.
 4. Administratorem danych jest Kompania Piwowarska Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 11, 61-285 Poznań. Dane osobowe są zbierane w celu udziału w Konkursie, otrzymania Nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji w zakresie określonym w Regulaminie tj. im nick oraz adres e-mail, a od Zwycięzców dodatkowo: imię i nazwisko, adres, na który ma zostać wysłana Nagroda oraz rozmiar koszulki. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie lub uniemożliwienia wzięcia udziału w Konkursie osobom (np. poprzez blokadę IP), których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności które:
  1. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
  2. ich adres e-mailowy lub jego skrót stanowi wyraz wulgarny lub powszechnie uznawany za obelżywy,
  3. wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do wielokrotnego wzięcia udziału w Konkursie;
  4. podejmują próby użycia jakichkolwiek technik złamania lub wpisania kodów uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie lub obejścia zabezpieczeń strony www.lech.pl albo wykorzystania jej luki lub wpływają w jakikolwiek inny sposób na jej działanie (w tym stosować będą systemy techniczne lub organizacyjne, zwiększające prawdopodobieństwo wygranej w Konkursie bądź wpisania kodu umożliwiającego wzięcie udziału w Konkursie).

§ 4.[Zasady i przebieg Konkursu]

 1. Konkurs polega na udzieleniu jak największej ilości poprawnych odpowiedzi na pytania z zakresu wiedzy muzycznej znajdujące się na stronie internetowej www.lech.pl
 2. Uczestnik, który w Czasie Trwania Konkursu dokonał zakupu jednego z Produktów Promocyjnych, o których mowa w § 3 ust. 3 lit a), pod kapslem lub zawleczką znajdzie kod (dalej: „Kod”), który umożliwia wzięcie jednorazowego udziału w Konkursie.
 3. Uczestnik na stronie internetowej www.lech.pl powinien wpisać Kod. Po wpisaniu Kodu Uczestnik będzie mógł rozpocząć udzielanie odpowiedzi w Konkursie.
 4. W Konkursie przewidziano bazę 4000 pytań.
 5. Uczestnik na udzielenie odpowiedzi na każde z pytań ma 10 sekund. Upływ czasu będzie widoczny dla Uczestnika podczas udzielania odpowiedzi na pytanie.
 6. Uczestnik traci prawo do dalszego udzielania odpowiedzi na pytania w przypadku udzielenia trzeciej błędnej odpowiedzi (pierwsza oraz druga błędna odpowiedź nie przerywa możliwości udzielania dalszych odpowiedzi na pytania). Za błędną odpowiedź uznaje się także nieudzielenie odpowiedzi w wyznaczonym czasie 10 sekund.
 7. Wynikiem Konkursu jest liczba prawidłowo udzielonych odpowiedzi przez Uczestnika. W przypadku, gdy Uczestnicy udzielą takiej samej liczby poprawnych odpowiedzi o miejscu w Rankingu decydował będzie łączny czas udzielania odpowiedzi na pytania w Konkursie, przy czym wyższe miejsce w Rankingu zajmie ten Uczestnik, który udzielił odpowiedzi na pytania w krótszym czasie. Łączny czas udzielania odpowiedzi na pytania liczony będzie przez serwer i nie będzie widoczny dla Uczestnika podczas udzielania odpowiedzi na pytania. Łączny czas Uczestnik zobaczy na koniec rozgrywki
 8. Po wyświetleniu wyniku, Uczestnik może zdecydować, czy chce ubiegać się o Nagrodę w Konkursie i zapisać uzyskany wynik, Jeżeli Uczestnik będzie chciał ubiegać się o Nagrodę i zapisać wynik, wówczas zostanie poproszony o złożenie oświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 3 lit. i c) Regulaminu.
 9. Organizator w każdym tygodniu trwania Konkursu utworzy ranking Uczestników, którzy osiągnęli najlepszy wynik w Konkursie.
 10. W każdym tygodniu trwania Konkursu 1500 Uczestników w najlepszymi wynikami w Konkursie uprawnionych będzie do uzyskania Nagrody w Konkursie.
 11. Warunkiem uzyskania prawa do Nagrody w Konkursie udzielenie co najmniej jednej poprawnej odpowiedzi (co najmniej 1 punktu).
 12. Lista Uczestników, którzy uzyskali prawo do Nagrody w danym tygodniu trwania Konkursu, będzie dostępna na stronie www.lech.pl i będzie zawierać sześć pierwszych liter adresu e-mailowego lub nick podany przez Uczestnika oraz ilość zdobytych przez niego punktów.
 13. Uczestnik zostanie powiadomiony w terminie 5 dni od zakończenia tygodnia trwania Konkursu o uzyskanej Nagrodzie na adres e-mail, który podał przy rejestracji. E-mail z informacją o wygranej zostanie wysłany przez Koordynatora z adresu nagrody@lech.pl.
 14. Zwycięzca w terminie 14 dni od dnia wysłania przez Koordynatora wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 13 będzie zobowiązany do wypełnienia formularza online (link do formularza zostanie zamieszczony w mailu) i podania w nim dodatkowych danych osobowych tj. imienia i nazwiska, adres, na który ma zostać wysłana Nagroda oraz dokonać wyboru rozmiaru koszulki, spośród dostępnych rozmiarów. Po uzupełnieniu formularza Uczestnik otrzyma na podany adres e-mail kod weryfikacyjny, który należy wpisać, aby zatwierdzić dane wpisane w formularzu. Wyłącznie zatwierdzone za pomocą kodu weryfikacyjnego dane będą uznane za skutecznie przekazane. W przypadku nieuzupełnienia danych w terminie 14 dni lub ich niepełnego (nieprawidłowego) uzupełnienia lub nie zatwierdzenia danych kodem Uczestnik traci prawo do otrzymania Nagrody.
 15. Organizator nie gwarantuje dostępności konkretnego rozmiaru koszulek. Uczestnik w momencie uzupełniania danych osobowych będzie mógł sprawdzić jakie rozmiary koszulek są dostępne. Wybór może nastąpić jedynie z dostępnych rozmiarów.

§ 5. [Nagrody]

 1. W Konkursie Organizator przewidział przyznanie 1500 (słownie: tysiąc pięćset) Nagród w każdym tygodniu trwania Konkursu, to jest łącznie 15 000 (słownie: piętnaście tysięcy) Nagród przez Czas Trwania Konkursu (dalej: „Nagrody”).
 2. Uczestnik może zostać nagrodzony w Konkursie wielokrotnie, jednak wyłącznie jeden raz w każdym tygodniu trwania Konkursu.
 3. Nagrodą jest koszulka o wartości 49 zł brutto (słownie: czterdzieści dziewięć złotych) W każdym tygodniu trwania Konkursu Organizator przewidział jako Nagrodę inny wzór koszulki. Oznacza to, że w każdym tygodniu trwania Konkursu do wygrania są inne wzory koszulek. Uczestnikom nie przysługuje uprawnienie do wyboru wzoru koszulek. Wzory koszulek do wygrania w poszczególnych tygodniach zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.).
 5. Wydanie Nagród następuje na adres podany przez Uczestnika w formularzu, w terminie do 20 dni roboczych od dnia prawidłowego uzupełnienia danych, o których mowa w § 4 ust. 14.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Uczestnika danych do wysyłki Nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody Uczestnikowi powstałej w związku z podaniem przez Uczestnika błędnych danych lub niedopełnieniem procedury ich przekazywania opisanej w § 4 ust. 14.
 7. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że spełnia warunki określone w Regulaminie, w szczególności że ukończył 18 rok życia.
 8. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi.
 9. Kurierowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Uczestnika w momencie wydania Nagrody, w celu identyfikacji Uczestnika, a także potwierdzenia jego pełnoletności.

§ 6. [Dane osobowe]

 1. Administratorem danych przetwarzanych na potrzeby niniejszego konkursu jest Kompania Piwowarska S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 11.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą wyłączenie w celu:
  1. przeprowadzenia i realizacji Konkursu, na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”;
  2. rozliczenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz;
  3. prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Administrator za pośrednictwem Koordynatora udostępnia dane osobowe Zwycięzców podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie/pocztowe na potrzeby wydania Nagród.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą jednak brak jej wyrażenia uniemożliwia udział w Konkursie lub wydanie Nagrody. Przetwarzanie danych w postępowaniu reklamacyjnym następuje w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, tj. rozpatrzenia żądań reklamacyjnych w celu ich rozwiązania na etapie pozasądowym.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego przeprowadzenia i realizacji Konkursu, jego rozliczenia oraz udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte (w terminach wskazanych w ust. 7).
 7. Dane osobowe przetwarzane w związku z Konkursem będą
  przetwarzane z tytułów następujących
  przez następujące okresy:
  1. w przypadku, w którym dany Uczestnik został nagrodzony w Konkursie – dane osobowe Uczestników są przechowywane przez okres do chwili wydania Nagrody (na potrzeby wydania nagrody), a następnie po wydaniu Nagrody dane te oraz dane Laureatów zawarte w dokumencie potwierdzającym wydanie Nagrody (w tym również w protokole odbioru) przechowywane są przez okres 5 lat liczony od początku roku następującego po roku, w którym wydano Nagrodę, na potrzeby ewentualnej kontroli podatkowej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego;
  2. w przypadku, w którym Uczestnik nie został nagrodzony w Konkursie – dane osobowe Uczestników są przechowywane do dnia zakończenia Konkursu;
  3. dane osobowe podawane przez osoby wnoszące reklamacje do Konkursu:− jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie tj. zakończy się wydaniem Nagrody – dane zamieszczone w reklamacji i reklamacyjnej korespondencji Koordynatora, są przechowywane przez okres do chwili wydania Nagrody (na potrzeby wydania Nagrody), a następnie po wydaniu Nagrody dane zawarte w korespondencji reklamacyjnej Koordynatora i dane zawarte w dokumencie potwierdzającym wydanie Nagrody (w tym również w protokole odbioru Nagrody) przechowywane są przez okres 5 lat liczony od początku roku następującego po roku, w którym wydano nagrodę, na potrzeby ewentualnej kontroli podatkowej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego; − jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie tj. zakończy się odmową wydania Nagrody – dane przechowywane są przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń Uczestnika.
 8. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:
  1. w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wycofanie zgody oznacza wycofanie udziału w Konkursie i możliwe jest przez przesłanie Koordynatorowi informacji w tym zakresie e-mailowo na adres: festiwalowekoszulki@lech.pl
  2. do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  3. do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 9. Celem uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, osoba której dane są przetwarzane może zwrócić się ze stosownym zapytaniem do Administratora. Korespondencję należy kierować na adres email: rodo@asahibeer.pl.
 10. Podmiotem, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w ramach Konkursu w celu jego organizacji Konkursu, jest Spółka Cut The Mustard Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolejowej 5/7, 01-217 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS 0000623510, NIP 5213738910, REGON 364737572 oraz Spółka Afekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Słowackiego 57, 60-521 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390702, o kapitale zakładowym 10.000,00 zł, NIP 779-239-61-92, będące Koordynatorami Konkursu.
 11. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane Uczestników w zakresie:, nick oraz adres e-mail, a od Zwycięzców dodatkowo imię i nazwisko, adres, na który ma zostać wysłana Nagroda oraz rozmiar koszulki.
 12. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 13. Administrator nie zamierza przetwarzać danych w innych celach, niż wskazane w ust. 2 powyżej.
 14. Korespondencję związaną z przetwarzaniem danychosobowych należy kierować na adres Administratora: Kompania Piwowarska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (ul. Szwajcarska 11, 61-285 Poznań) lub e-mail rodo@asahibeer.pl.

§ 7. [Reklamacje]

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące udziału w Konkursie Uczestnicy winni zgłaszać do Organizatora na piśmie w sposób opisany poniżej lub na adres poczty elektronicznej: festiwalowekoszulki@lech.pl
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz nick, jeśli nim posługiwał się Uczestnik podczas trwania Konkursu, adres poczty elektronicznej, z której korzystał Uczestnik w trakcie trwania Konkursu, i dokładny adres korespondencyjny Uczestnika, dokładny opis i uzasadnienie reklamacji oraz datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja związana z udziałem w Konkursie oraz treść żądania, jak również być przesłana listem poleconym na adres biura Koordynatora Cut The Mustard, ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa z dopiskiem „Lech - koszulki-reklamacja”.
 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Koordynatora w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik jest powiadamiany o sposobie rozpoznania reklamacji listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny podany w pisemnej reklamacji.
 5. Uczestnik zobowiązany jest użytkować koszulkę zgodnie z zalecaniami podanymi na metce. Użytkowanie koszulki niezgodnie z zaleceniami stanowi podstawę do nie uwzględniania reklamacji.

§ 8.[Postanowienia końcowe]

 1. Niniejszy Regulamin określa wszelkie  zasady przeprowadzenia Konkursu.
 2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej www.lech.pl
 4. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usługi elektronicznej dostępu do treści zawartych na Stronie Internetowej, przesyłania Zgłoszeń do Konkursu, publikowania treści na Stronie Internetowej zgodnie z warunkami opisanymi w Regulaminie. Usługi opisane w niniejszym Regulaminie są nieodpłatnie przez Okres Konkursu do dnia wydania Nagród (w zakresie Zwycięzców) albo przez Okres Konkursu oraz przez 7 dni od opublikowania wyników końcowych (w zakresie Uczestników, którym nie przysługuje prawo do Nagrody).

 

 

 

Quiz muzyczny
zakończył się
26 sierpnia o 23:59.

Leszek dziękuje za wspólnie spędzone 10 tygodni